Вороньківський ліцей імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області"

Меню

Випадкове фото

Погода
Погода в Україні

Увага!

Методична робота     Методична робота в НВК – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.
                                      
     Методична робота в НВК спрямована на розв’язання методичної проблеми « Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».Центром цієї роботи є методичний кабінет, основним завданням якого є :
*надання допомоги вчителям у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності;
*координація змісту, форм і методів самоосвіти вчителів та колективної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з тим, щоб спрямовувати їх на вирішення проблем, які стоять перед освітою;
* пропаганда досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.
     Методичний кабінет має необхідні
1. Нормативно – правові документи:
• Конституція України, законодавство про освіту, урядові документи з питань освіти, накази та інші інструктивно-нормативні документи
             Міністерства освіти і науки України ;
• положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи4
• інформаційні збірники Міністерства освіти і науки України.
2. Шкільні нормативно – правові документи:
* наказ про організацію методичної роботи в поточному році;
* навчальний план НВК;
* перспективний, річний плани роботи НВК;
* графік навчального процесу;
*розклад навчальних занять, індивідуальних занять;
• Матеріали роботи колективу над науково – методичною проблемою ;
• Документація з підвищення кваліфікації педагогів.

3. Програмно – методичне забезпечення навчально – виховного процесу:
• список підручників, за якими працює НВК;
• робота методичної ради НВК;
• робота методичних об’єднань: план роботи, протоколи засідань, методичні розробки, зразки наочності.
• матеріали діяльності інших форм методичної роботи ;
• тематичні папки;
• тематичне планування варіативної складової навчального плану.
4. Основні навчально – методичні матеріали з навчальних дисциплін:
* дидактичні матеріали, матеріали для організації контролю знань;
* аналітичні матеріали моніторингу за навчальним процесом;
* робота з учнями, що мають підвищений рівень мотивації до навчання
* нормативи оцінювання учнів з різних навчальних предметів;
* інформації з навчально – методичного забезпечення кожного предмета (типи і види уроків, типи і види аналізів, схеми для самоаналізу);
* тексти контрольних робіт, тренувальних прикладів і завдань до державної підсумкової атестації;
* зразки поурочних планів;
*нормативи оцінювання учнів
5. Позакласна робота:
*плани роботи гуртків;
* тематика наукових учнівських робіт;
*матеріали організації позакласної роботи з навчальних предметів;
*матеріали роботи з батьками;
* матеріали на допомогу класним керівникам, керівникам груп продовженого дня.
6. Папки з матеріалами науково – практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів.

7. Постійні і динамічні стенди.

     Методична рада НВК на своїх засіданнях розглядала такі питання:
• вплив методичної роботи на зростання педагогічної майстерності вчителів;
• реалізація принципів диференціації та індивідуалізації навчання;
• організація науково – дослідної роботи на уроках, методика проведення проектних методів навчання;
• ефективність роботи МО НВК із впровадження в практику роботи елементів інноваційних технологій.
     В НВК працює 4 методичні об’єднання, діяльність яких передбачає розгляд таких питань:
* індивідуалізація і диференціація навчання;
*методика впровадження інноваційних технологій та їх елементів
* питання реалізації проблемно - пошукового, науково-дослідницької роботи вчителів;
*питання методики викладання предметів, проведення та обговорення уроків та фрагментів уроків;
* ознайомлення з новинками методичної та фахової літератури.
Із метою впровадження передового педагогічного досвіду, сучасних рекомендацій і досягнень педагогічної науки, удосконалення структури та методики проведення уроків і позакласних заходів у НВК проводяться предметні тижні. Так в цьому начальному році проведено предметні тижні з фізкультури, математики, англійської мови, української мови і літератури, етики, зарубіжної літератури, початкових класів, історії та правознавства. Це сприяє підвищенню зацікавленості учнів у вивченні предмета, розвитку їх творчої активності, а також збільшує мотивацію школярів до навчання.
     Ведеться робота з обдарованими дітьми. Вона спрямована на досягнення високих результатів учнів. Із метою виявлення обдарованих дітей проводяться бесіди, діагностування психолого – фізіологічних здібностей учнів, анкетування дітей з метою виявлення типів обдарованості, створено банк обдарованих дітей, ведеться облік результатів участі учнів у предметних олімпіадах, МАН та різних конкурсах.
     Практичної спрямованості методичної роботи надає проведення школи педагогічної майстерності на базі відкритих уроків кращих учителів НВК:
• з досвіду проведення уроків зарубіжної літератури, вчитель Корсун Л.І.;
• організація самостійної роботи на уроці , вчитель математики Карасенко О.Ф.;
• проектні форми та методи роботи, вчитель початкових класів Яненко А.В.
     В ході цієї роботи проведено аукціон ідей « З чого починається майстерність»,
« Види та прийоми роботи на уроці», практичні питання на базі відкритих уроків.
Із метою вивчення питання поновлення та збереження методичної бази кабінетів НВК проведено огляд – конкурс на кращий кабінет НВК. Ним визначено кабінет початкових класі ( вчитель Яненко А.В.)
Методично – організаційна робота з проведення засідань методичних об’єднань, зустрічі «круглих столів», практичних семінарів впливають на діяльність НВК, сприяє впровадженню інноваційних технологій у навчальний процес.

     Педагоги НВК систематично беруть участь в методичних заходах району: практичних конференціях, методичних об’єднаннях, семінарах, конкурсах « Учитель року», « Класний керівник року», презентації своїх методичних доробок.  
Адміністрація НВК створює умови для розвитку і росту професійної майстерності педагогічних працівників.

                                ПОЛОЖЕННЯ про науково – методичну раду
                                    Вороньківського НВК

1. Загальні положення
1.1 Метою діяльності НМР є координація всіх структурних підрозділів науково – методичної служби НВК
1.2 Рада є консультативним органом з питань організації життєдіяльності НВК.
1.3 Члени НМР працюють на громадських засадах
1.4. НМР підпорядкована у своїй діяльності директору НВК.
2. Завдання та напрямки діяльності НМР.
2.1. НМР створено для вирішення таких завдань:

• Координація сфер діяльності споріднених предметів, методичних об’єднань учителів – предметників, творчих груп тощо, спрямованих на розвиток науково - методичного забезпечення навчально – виховного процесу
• Забезпечення формування мети та завдань науково – методичної служби. 
• Забезпечення науково-методичного супроводу навчальних програм, навчально – методичного комплексу для вчителя. 
• Розробка основних напрямків науково – методичної роботи НВК.
• Організація пошукової, дослідницької роботи роботи, спрямованої на розвиток кожного учасника процесу.
• Організація консультування вчителів НВК з паробдем удосконалення фахової майстерності, застосування технологій навчання, спрямованих на підготовку випускника НВК.
• Розробка заходів щодо узагальнення та поширення ППД творчих учителів.
• Запровадження в навчальний процес сучасних навчально – методичних, дидактичних матеріалів, інформаційних технологій.
2.2. НМР організовує свою діяльність за такими напрямами:

*Аналіз результатів діяльності педколективу, вчителів окремих предметів за підсумками І семестру, року.
* участь в розробці варіативної частини робочого навчального плану, 
* обговорення методики навчальних занять та змісту дидактичних матеріалів до них.
* Розгляд питань організації, керівництва та контролю науково – дослідницької роботи школярів.
* Організація та здійснення педагогічних експериментів, науково – методичних проектів.
*Придбання, розробка та вдосконалення засобів наочності, навчально – лабораторної бази.
* Розробка положень про конкурси.
* Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів. 
3. Організація роботи НМР.

• До складу НМР НВК входять вчителі – методисти, члени адміністрації, практичний психолог, голови МО. Склад НМР затверджують наказом по НВК.
• У складі НМР можуть формуватися секції з різних напрямків роботи ( проектна, дослідна, аналітична тощо)
• Очолює роботу НМР заступник директора з НВР.
• Для забезпечення своєї роботи Рада обирає секретаря.
• Робота НМР здійснюється на підставі річного плану.
• План складає голова НМР, його розглядають на засіданні НМР,узгоджують з директором НВК, затверджують на засіданні НМР.
• Періодичність засідань – 4рази на рік.Про дату та час засідань голова НМР повинен сповістити членів Ради 
• Рекомендації для членів педколективу підписують Гголова НМР та секретар.
• Якщо на засіданні обговорюють питання, які стосуються інших напрямів навчальної діяльності, на засідання запрошують відповідних осіб
• Рекомендації фіксують у журналі протоколів.
5. Документація НМР.
5.1 Положення про НМР.
5.2. План роботи на наступний рік.
5.3.Протоколи засідань
5.4. Графік проведення предметних тижнів. 
5. Про свою діяльність НМР звітує перед педагогічною радою НВК. Керівництво діяльністю НМР здійснює директор відповідно до плану методичної роботи, контролю та керівництва.


 

Звіт

про методичну роботу  у Вороньківському НВК в 2008-2009 н.р.

 

         В 2008-2009 н.р. У Вороньківському НВК працювало  23  педпрацівника.  Основними завданнями методичної роботи є забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом залучення останніх до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних. Педколектив працював над проблемою „Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах”         Використовувались такі форми і методи методичної роботи:

  - індивідуальні: самоосвіта, консультації, наставництво ( Ільїн Л.М. є наставником вчительки англійської мови Нестеренко В.О. )

  - колективні :

  - чотири постійно діючі методичні об’єднання вчителів: МО вчителів початкових класів і дошкільного підрозділу, керівник Блоха Н.М., МО вчителів суспільно гуманітарного циклу, керівник Капуста Н.М., МО вчителів природничо-математичного циклу, керівник Карасенко О.Ф. , МО класних керівників та вихователів дошкільного підрозділу, керівник Кіріченко В.В.;

   - творчі групи : по підвищенню мовної грамотності вчителів ( Підлісна І.М., Капуста Н.М., Корсун Л.І.) та проведенню інтегрованих уроків ( Яненко Т.В., Яненко А.В., Блоха Н.М. , Іващенко Л.О.)

    - постійно діючі психолого – педагогічні семінари (психолог Кононенко О.Д.) .) , теми „Система психолого – педагогічного пошуку обдарованих дітей”, „ Психологічна просвіта батьків”;

- педагогічні читання : „Педагогіка В.О.Сухомлинського – педагогіка ХХІ століття”, „ Народна педагогіка в спадщині видатних українських педагогів”;

- науково -  практичні  конференції: „ МАН – школа росту молодих обдарувань, захист наукових робіт” , грудень 2008р., „ Інтерактивні форми роботи з учнями  як шлях до самореалізації особистості учня, жовтень 2008р.;

    - навчальні тренінги для вчителів: „ Психологічне розвантаження”;

 Створено мультимедійну презентацію „ Вороньківський навчально – виховний комплекс. Минуле, сьогодення, перспективи”.

В рамках методичного тижня проведено відкриті уроки за інноваційними технологіями ,  виставка конкурсних робіт різних акцій ( „ Голодомор

33-го, „До чистих джерел”, „ Історія сіл і міст Полтавщини”, „ Тих днів не змовкне слава”, роботи членів Малої академії наук „ Оріон”  інші), виставка власних педагогічних надбань учителів НВК.

   Поновлено банк обдарованих дітей, розроблено план роботи з ними, ведеться відповідно до плану робота

 В шкільних олімпіадах брали участь 27 учнів, в районних -14 учнів, маємо 5 призерів: 2-з укр. мови, 3-з хімії.

         В  ІІ етапі конкурсу  імені П.Яцика  учениця 6 класу Яненко Аня

 ( вчитель Капуста Н.М.) зайняла І місце і достойно виступила на ІІІ етапі конкурсу, учні Іващенко О.(8клас) та Перелай С.( 11 клас) стали призерами.

( відповідно ІІ і ІІІ місце).

         Учителька української мови Підлісна І.М. підготувала учнів до участі в  районному конкурсі знавців творчої спадщини Г.С.Сковороди. У номінації

 „ Інтелектуальний конкурс  „Чи знаю я  Григорія Сковороду?” команда  виборола ІІ місце, а в  номінації „Конкурс  на краще читання власних поетичних творів” учень 10 класу Голуб Р. зайняв ІІІ місце.

   В захисті МАНівських робіт в районному конкурсі брало участь 5 чоловік

 ( керівники Корсун Л.І.,Косенко Г.Г., Рубцова С.Г.), з них  один учень ( Голуб Р., керівник Корсун Л.І.) став учасником обласного конкурсу захисту наукових робіт.

 4. Посиленої уваги потребують діти „групи  ризику” та діти з неблагополучних сімей. З ними було проведено індивідуальні консультації та бесіди на теми

 „ Страх долає впевненість в собі”, „ Як там за колючою проволокою життя?”,” Ми не самі”,  тренінги „” Рівний - рівному” , „Застосування сили тягне за собою відповідальність”, „ Агресія дітей – суперечлива реальність соціального середовища”,

      Проведені  такі діагностичні дослідження :

- подолання шкільної тривожності п’ятикласників,

 - дослідження рівня готовності до переходу у середню ланку навчання,                    -  дослідження мотивації навчання,

- дослідження рівня готовності дітей дитячого підрозділу до навчання в школі;

- діагностичне дослідження навчальної активності дошкільнят;

- дослідження профорієнтаційних нахилів учнів 9 та 11 класів.            

 Відбувся районний семінар  психологів на тему „ Діагностика шкільної тривожності”( психолог Кононенко О.Д.)

Вчителі – предметними та психолог провели згідно графіку тижні педагогічної майстерності.

Учителі Підлісна І.М. та Ільїн Л.М.  взяли участь в районному конкурсі

„Учитель року”, Людмила Михайлівна  стала лауреатом цього конкурсу.

Атестувалося 5 учителів. Трьом із них за рішенням комісії присвоєно вищу категорію, одному підтверджено першу кваліфікаційну категорію , виховательці дитячого підрозділу присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію

  Вивчалась система роботи вчителя української мови і літератури Підлісної І.М. та класного керівника Ільїн Л.М., обговорено на педраді, написано відповідні накази.

  На педагогічних радах розглядалися такі питання: „ Виховання стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності учнів”, „ Про стан ігрової діяльності у дитячому підрозділі”, „ Про стан викладання математики в 5 – 11 класах”, „ Про стан викладання та рівень знань умінь та навичок учнів з української мови 5 – 11 класах”, „ Про виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей як однієї з складових програми „ Основні орієнтири виховання”, „ Про підвищення учнів до уроків читання. Система роботи з удосконалення техніки читання молодших школярів”, „ Про систему роботи класного керівника Ільїн Л.М.”, ряд інших питань, які стосувалися атестації вчителів, підготовки учнів до ЗНО ін..

  Курсову перепідготовку протягом 2007-2008н.р. пройшли 5 учителів. Всі учителі, які атестувалися підтвердили або підвищили свій  кваліфікаційний рівень, Кіріченко В.В. присвоєно звання „ Старший вчитель”, на старшого вчителя Стасовську С.М. подано подання для присвоєння їй „ Заслуженого працівника педагогічної освіти”

  Вся виховна робота здійснювалася   за такими темами : „ Не споглядати й говорити, а вершити і творити”( І семестр), згідно цього  розпочато такі проекти: „ Моя рідна школа” ( зроблено  презентацію „ Вороньківський НВК”), проект „ Моє село” ,(презентація  „Моє село на карті Батьківщини, хоч невідоме, та дарма”), виховні заходи, а саме: лінійка пам’яті „ У ветеранів сивина неначе паморозь осіла, а ти , Полтавщино, як весна у вересневому промінні”, конкурс „ Посміхнемось щиро Вишні”,  урочисті заходи : „ Учителю вклонися до землі”,  свято осені, класні години „ Хвала хлібові й рукам, що його зростили!”, заходи, присвячені Дню захисників Вітчизни, святкування народних свят Андрія і Миколая та Новорічних свят. У ІІ семестрі працювали по темі  „ Моя найкраща в світі сторона чарівна, неповторна Україна…” Провели фестиваль „ Нащадки козацької слави” , конкурс знавців історії козацтва „ Тільки тим історія належить, хто за неї бореться й живе”,

конкурс військової пісні та строю, урок – реквієм „ Політ журавлів над потолоченими травами” ( до дня Чорнобиля), тиждень пам’яті до Дня Перемоги та святкування Дня матері та Дня сім’ї , туристсько -  спортивне свято  та традиційний „ Олімп НВК”.

Сторінка 1 | Сторінка 2
Ласкаво просимо

01:47
Суббота 27.11.2021 р.

Меню користувача
Суббота
27.11.2021
01:47


Логін:
Пароль:

Архів записів

Свята України
Праздники Украины

Онлайн

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Автор сайту: Заєць Валентина Григорівна.
Вся інформація розміщена на даному сайті належить Вороньківському НВК (с. Вороньки Чорнухинського р-н, Полтавської області).